Paprastas būdas
susigrąžinti mokesčius
Tel.: +370 37 755211
Mob.: +370 67 968858
El. p: info@mokesciugrazinimas.lt

Privatumo politika

UAB „Rinkos tinklas“ (toliau – mes, mūsų ir t.t.), Lietuvoje veikianti kaip RT Tax prekinio ženklo atstovė, tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. Asmens duomenis tvarkome pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. Patvirtiname, jog UAB „Rinkos tinklas“ gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje nurodyta, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis, kokius Asmens duomenis renkame, kaip mes renkame Asmens duomenis, dalijamės jais ir juos saugome, kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje turite, kaip galite jomis pasinaudoti.

Naudodamiesi mūsų interneto svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su mūsų Privatumo politika, kai registruodamiesi interneto svetainėje, užpildydami registracijos formą, pažymite "varnelę". Norėdami pakartotinai susipažinti su privatumo politikos nuostatomis, galite tai padaryti šiuo adresu Laisvės al. 67, Kaunas.

 

Kokios sąvokos naudojamos?

 

Duomenų valdytojas - jūsų Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Rinkos tinklas“ (įmonės kodas 135927776, buveinės registracijos adresas Nemuno g. 13, Kaunas, veiklos vykdymo adresas Laisvės al. 67, Kaunas, el. paštas info@rttax.lt, tel.: +370 37 755211, +370 679 68858), kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios Paslaugomis jūs ketinate naudotis.

 

Klientas (Jūs) – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

 

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

 

Duomenų tvarkymas- bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

 

Paslaugos- bet kurios UAB „Rinkos tinklas“, kaip RT Tax atstovo Lietuvoje, siūlomos arba teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant tarpininkavimas Klientui grąžinant mokesčius iš užsienio valstybių mokesčių institucijų (valstybių, iš kurių galite susigrąžinti mokesčius, sąrašas yra pateiktas internetiniuose puslapiuose: rttax.com; mokesciugrazinimas.lt).

 

Tiesioginė rinkodara- veikla, skirta elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

 

Internetinė svetainė-  rttax.lt; mokesciugrazinimas.lt.

 

Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote, arba esate išreiškę ketinimą naudotis UAB „Rinkos tinklas“, kaip RT Tax atstovo Lietuvoje, Paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors Paslaugomis esate susiję netiesiogiai. Ji taikoma ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) UAB „Rinkos tinklas“ gavo Jūsų Asmens duomenis.

 

Kodėl renkame Jūsų Asmens duomenis?

Asmens duomenis mes renkame ir naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo Paslaugas (sudarant, vykdant sutartį), tobulinti Paslaugas, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais. Jeigu Jūs nepateiksite mums savo Asmens duomenų, mes negalėsime Jums teikti savo Paslaugų.

Turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu.

 

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Didžiąją dalį duomenų gauname iš Jūsų tiesiogiai, tačiau, kai kuriuos iš jų, galime gauti ir iš kitų šaltinių.

Paprastai UAB „Rinkos tinklas“ Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmenų, su kuriais duomenys susiję, t.y. Jūsų Asmens duomenis gauname:

-  kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, pvz.: pateikiate prašymą; susisiekiate su UAB „Rinkos tinklas“ (asmeniškai, telefonu ar elektroniniu paštu), kreipiatės į mūsų partnerius, užpildote registracijos formą, paliekate savo kontaktus; užsiregistruojate, apsilankote mūsų interneto svetainėje ir visais kitais būdais.

-  naudojatės mūsų Paslaugomis ar interneto svetainėmis;

-  kai Jūs pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl  Paslaugų kokybės,

-  kai dalyvaujate diskusijose forumuose, socialinės žiniasklaidos puslapiuose,  internetiniame puslapyje ir panašiai.

Tam tikrais atvejais UAB „Rinkos tinklas“ Asmens duomenis gauna iš asmenų, kurie nėra duomenų subjektas (Jūs), pavyzdžiui iš savo verslo partnerių, kuriems savo duomenis pateikėte, siekdami gauti iš mūsų paslaugų; taip pat, Asmens duomenis gauna iš mokesčių grąžinimą vykdančių užsienio valstybių institucijų tuo atveju, jeigu Jūs nepateikėte (negalėjote pateikti) visų būtinų dokumentų, skirtų mokesčių grąžinimui arba kitų šaltinių, kai tokią pareigą nustato teisės aktai.

Mes galime gauti Jūsų Asmens duomenis ir kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurių šalis arba šalies atstovas nebūtinai esate Jūs (pvz., sutartis, sudaroma pagal įgaliojimą, sutartis su juridiniu asmeniu, kurioje nurodyti asmenys ryšiams arba atstovų duomenys ir pan.).

 

Kokio pobūdžio Asmens duomenis tvarkome?

UAB „Rinkos tinklas“, kaip RT Tax atstovo Lietuvoje, pagrindinė veikla yra susijusi tarpininkavimu Klientams susigrąžinant mokesčius. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume teikti ir gerinti šias Paslaugas. Atitinkamai, kokios tiksliai apimties Asmens duomenis tvarkome, priklauso nuo Jūsų užsakytų Paslaugų arba mūsų santykių su Jumis, taip pat šalies, kurioje mokesčius norite susigrąžinti, taikytinų teisės aktų reikalavimų mokesčių grąžinimo srityje.

Taip pat  UAB „Rinkos tinklas“ tvarko savo klientų ir paslaugų teikėjų, kurie yra įmonės bei privačių asmenų, atstovų Asmens duomenis.

Paprastai, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis:

-  tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, gimimo šalis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento duomenys (ir kopija), nuotrauka;

-  kontaktinius duomenis, tokius kaip gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas;

-  profesinius (darbo) duomenis, tokius kaip duomenis apie darbdavį (buvusį darbdavį), darbo stažą, darbo užmokestį, išmokas, įmokas, socialinio draudimo numerį (kodą), mokesčių mokėtojo numerį (kodą), verslo liudijimų ar individualios veiklos pažymų duomenis, taip pat kitus duomenis, kurie reikalingi pateikti mokesčių institucijai toje valstybėje, iš kurios norite susigrąžinti mokesčius;

-  duomenis apie šeimą, tokius kaip šeiminė padėtis, nepilnamečiai vaikai;

-  finansinę informaciją, tokią kaip banko sąskaitos numeris.

Mes netvarkome jautrių (specialių kategorijų) duomenų, susijusių su jūsų sveikata arba politiniais įsitikinimais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs atskleidžiate tokius duomenis naudodamiesi Paslaugomis (pvz., informuodami apie ligos išmokas).

Duomenis apie nepilnamečius vaikus renkame tik ta apimtimi ir tik tam atvejui, kai to reikalaujama ir yra būtina, siekiant Jums susigrąžinti mokesčius (pritaikant lengvatas ir pan.).

 

Su kuo dalijamės Jūsų Asmens duomenimis?

Dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio, privalome dalytis Jūsų Asmens duomenimis, vykdydami kasdienę veiklą – siekdami Jums sugrąžinti mokesčius, kadangi mokesčių grąžinimą vykdome ne mes patys, o mokesčių institucijos įvairiose valstybėse (tose, iš kurių norėdami susigrąžinti mokesčius, kreipėtės paslaugų).

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

-  UAB „Rinkos tinklas“ partneriams, su kuriais UAB „Rinkos tinklas“  kartu teikia Paslaugas;

-  mokesčių grąžinimą vykdančioms institucijoms užsienio valstybėse;

-  valstybės įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymais pavestas funkcijas;

-  pasitelkiamiems Asmens duomenų tvarkytojams, kurie mums padeda teikti Paslaugas (pavyzdžiui interneto svetainių priežiūra ir kūrimas);

-  įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;

-  kai to reikalaujama pagal įstatymus, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais, kai nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos atskleidimo reikia Jūsų ar mūsų teisėms apsaugoti, arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, arba atsakyti į valstybinių institucijų ar pareigūnų prašymus.

Atsakingai patvirtiname, jog pasitelkiame partnerius, Asmens duomenų tvarkytojus, tik, kai esame tikri, jog jie užtikrins tinkamas organizacines, teisines, technines ir fizines priemones Jūsų Asmens duomenų saugumo ir teisėto tvarkymo užtikrinimui.

 

Kas gali susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis?

Susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys UAB „Rinkos tinklas“ viduje arba UAB „Rinkos tinklas“  pasitelktos trečiosios šalys, arba kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus. Patvirtiname, jog mes galime pasitelkti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui tik tokias trečiąsias šalis, kurios pateikia pakankamai garantijų dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, kad tvarkymas atitiktų BDAR bei taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Atskleisdami Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes.

Tvarkymo veikla, kurią vykdo trečiosios šalys, visada reglamentuojama Privatumo ir duomenų tvarkymo sutartimi arba kitomis specialiosiomis sąlygomis, dėl kurių UAB „Rinkos tinklas“ susitaria su tokiomis trečiosiomis šalimis tvarkytojomis.

Duomenys, kuriuos mes renkame apie Jus, gali būti tvarkomi (įskaitant saugojimą) už Jūsų šalies, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, JAV, Naujoji Zelandija, Kanada (priklausomai nuo to, iš kurios šalies siekiate susigrąžinti mokesčius).

Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, apie kuriuos Jūs esate informuoti, kokios numatytos Privatumo politikoje, tarp Jūsų ir mūsų sudarytoje (‑ose) sutartyje (‑yse) ir/ar kitame dokumente.

 

Kokias turite teises dėl Jūsų Asmens duomenų?

UAB „Rinkos tinklas“ siekia užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose teisės aktuose numatytos asmenų teisės.

Jūs turite šias teises:

-  Teisę susipažinti su savo asmens duomenis. Jūsų prašymu, mes patvirtinsime, ar su Jumis susiję Asmens duomenys tvarkomi, ar ne, ir pateiksime informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų Asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems Asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas; Jums pranešime, kokie Asmens duomenys tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų šaltinį;

-  teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius Asmens duomenis ar papildyti neišsamius Asmens duomenis;

-  Teisę gauti Jūsų pateiktus Asmens duomenis susistemintu, dažniausiai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu ir teisę, esant tam tikroms sąlygoms, persiųsti tuos Asmens duomenis kitam valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

-  tam tikromis aplinkybėmis teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą (pvz.: kai jie nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių buvo surinkti ir tvarkomi, Jūs atšaukėte sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo jų tvarkymui; Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.);

-  teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis;

-  absoliučią teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

-  Jeigu asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti tokiu pat būdu, kokiu jį pateikėte (įskaitant asmeniškai, per partnerius, elektroniniu paštu, savo profilyje ir kitais būdais). Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos teisėtam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki tokio atšaukimo.

-  teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Priklausomai nuo specialių aplinkybių, gali būti tam tikrų sąlygų ar ribojimų dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Mes galime būti įpareigoti įstatymų ar kitų teisės aktų, kurių pagrindu negalėsime Jūsų Asmens duomenų ištrinti nedelsiant.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite bet kada kreiptis į UAB „Rinkos tinklas“ tiesiogiai, per partnerius, elektroniniu paštu, telefonu, pateikdami klausimą Internetiniame puslapyje (pvz.: Online pagalba, per Facebook paskyrą ir kt.).

Jūsų teieš Asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendiname nemokamai (išskyrus tuos atvejus, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio).

 

Kaip yra saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Mes saugome Jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi BDAR ir nacionaliniais teisės aktais. Pagal bendrąjį principą, Jūsų Asmens duomenys tvarkomi (įskaitant, saugomi) tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių Asmens duomenys yra tvarkomi.

Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų teisės aktų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, pavyzdžiui tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas, kompiuterių apsauga, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, prieigos prie asmens duomenų ribojimą, konfidencialumo užtikrinimą bei kitas.

 

Kiek laiko saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai arba mes, vadovaudamiesi teisės aktais. Pareigos saugoti tam tikrus dokumentus, kuriuose yra Asmens duomenų, konkretų terminą nustato teisės aktai, pavyzdžiui, kai Asmens duomenų saugojimo terminus nustato mokesčių teisės aktai toje valstybėje, iš kurios siekiate (ar susigrąžinote) mokesčius.

Jeigu Asmens duomenų saugojimo termino nenumato teisės aktai, Jūsų asmens duomenis Paslaugų teikimui saugome 10 metų po paslaugos suteikimo (atsižvelgdami į bendrąjį ieškinio senaties terminą). O Jūsų sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros saugosime 5 metus po sutikimo gavimo.

 

Kokią tiesioginės rinkodaros veiklą vykdo UAB „Rinkos tinklas“?

UAB „Rinkos tinklas“ gali teikti informaciją apie savo Paslaugas esamiems Klientams, remdamasi teisėtu interesu.

Mūsų informaciniai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pavyzdžiui, pranešimai apie mūsų teikiamas Paslaugas) siunčiami Klientams, kuriems yra (buvo) teikiamos Paslaugos, kurie yra išreiškę sutikimą gauti iš UAB „Rinkos tinklas“ tiesioginės rinkodaros ir/ar informacinius pasiūlymus.

UAB „Rinkos tinklas“ gali Jums atsiųsti informaciją apie teikiamas Paslaugas, mokesčių grąžinimo naujoves, priminimus pateikti deklaracijas ar pateikti prašymus dėl mokesčių susigrąžinimo.

Tam tikrais atvejais, Klientui pateikiama informacija apie su Juo sudarytų sutarčių, ir/ar teisės aktų mokesčių grąžinimo ar duomenų tvarkymo srityje pasikeitimus, informacija (ar priminimas) dėl papildomai pateiktinų dokumentų/duomenų, būtinų Paslaugų vykdymui, taip pat sisteminių ir kitų su teikiamomis Paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui. Tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) jos priedus, teikiant Jums paslaugas, kurias užsakėte, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

Tam, kad galėtumėte susigrąžinti mokesčius, t.y. gauti mūsų Paslaugas, Jums nebūtina sutikti dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.

 

Kaip Jūs galite išreikšti sutikimą gauti informacinius ir /ar tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Jūs galite duoti sutikimą gauti informacinius ir/ar tiesioginės rinkodaros pranešimus, išreikšdami sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros internetiniame puslapyje pažymėdami atitinkamą laukelį, registracijos formoje patvirtindami tokį savo pasirinkimą bei kitais būdais, iš kurių būtų aiški Jūsų valia gauti teikiamą informaciją, arba paprašydami siųsti informacinius pranešimus pagal su mumis sudarytas sutartis.

Klientai, kurie jau gauna mūsų informacinius pranešimus, įsigaliojus BDAR ir toliau juos gaus.

 

Ar galite nesutikti su Jūsų Asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais?

Jūs turite teisę bet kada nemokamai paprieštarauti jų Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs, turite teisę bet kada nemokamai atšaukti savo sutikimą. Norėdami pasinaudoti šia teise, Jūs turite susisiekti su mumis bet kokiomis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant: asmeniškai, per mūsų partnerius (į kuriuos kreipėtės Paslaugų iš mūsų gavimui), el. paštu, savo profilyje ir kitais būdais, iš kurių galėtume suprasti, kad nebenorite gauti mūsų informacinių pranešimų.

 

Ar UAB „Rinkos tinklas“ naudoja slapukus?

Taip, UAB „Rinkos tinklas“ naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja. Su slapukų politika galite susipažinti čia: http://www.mokesciugrazinimas.lt./slapuku_politika.

 

Kaip galite su mumis susisiekti?

Maloniai prašome kreiptis į mus su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo el. paštu info@rttax.lt.

Taip pat, klausimus galite pateikti paskambinę telefonu, internetiniame puslapyje (online pagalba) ir kitais Jums patogiais būdais.

 

Teisinis pranešimas

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Jūsų ir UAB „Rinkos tinklas“ sutartimi.  Šioje Privatumo politikoje yra pateiktos mūsų Asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas ir interneto svetaines galime keisti šią Privatumo politiką.

Jums paprašius, su Privatumo politika galėsite susipažinti ir pas mūsų verslo partnerius, klientų aptarnavimo vietose.


 
 
Susisiekite nauju adresu:

Ožeškienės g. 15
Kaunas, LT-44254
Tel.:+370-37-755-211
Fax.:+370-37-751176
Mob.tel.:+370-679-68858
info@mokesciugrazinimas.lt
www.mokesciugrazinimas.lt

 
Reikiamų dokumentų paketas

Parsisiųskite reikiamų dokumentų formas, kurias užpildę galėsite pradėti mokesčių gražinimą

Toliau