Paprastas būdas
susigrąžinti mokesčius
Tel.: +370 37 755211
Mob.: +370 67 968858
El. p: info@mokesciugrazinimas.lt
www.mokesciugrazinimas.lt
Grįžti į pradžią
Užsienyje permokėtų mokesčių susigrąžina mažiau

Pra­ėju­siais me­tais už­sie­nio vals­ty­bė­se per­mo­kė­tus mo­kes­čius su­sig­rą­ži­no maž­daug 10 proc. ma­žiau lie­tu­vių, vy­ku­sių lai­ki­no dar­bo. Spė­ja­ma, kad grą­žin­ti­nos mo­kes­čių su­mos sen­ka dėl to, jog at­si­gau­nant Lie­tu­vos eko­no­mi­kai na­mo grįž­ta vis dau­giau tau­tie­čių ir ma­žiau jų iš­vyks­ta.

Lai­ki­nai už­sie­ny­je už­dar­biau­jan­čių lie­tu­vių spar­čiai dau­gė­jo maž­daug iki 2011-ųjų, kai iš­vyks­tan­čių­jų srau­tas per me­tus iš­au­go be­veik šim­tu pro­cen­tų. 2012 me­tais au­gi­mas be­veik su­sto­jo, o 2013-ai­siais emig­ran­tų jau su­ma­žė­jo 5,6 pro­cen­to. Į Lie­tu­vą grįž­tan­čių pi­lie­čių kas­met vis dau­gė­ja: per­nai jų grį­žo 9,3 proc., o 2012 me­tais - ket­vir­ta­da­liu dau­giau nei anks­tes­niais me­tais.

Kas­met vis ma­žiau pinigų

„Ga­li bū­ti, kad ge­rė­jant eko­no­mi­nei pa­dė­čiai Lie­tu­vo­je ma­žiau žmo­nių iš­vyks­ta sve­tur dėl lai­ki­no dar­bo. Per­nai per­mo­kė­tus mo­kes­čius su­sig­rą­ži­no apie 10 proc. žmo­nių ma­žiau ne­gu 2012 me­tais“, - LŽ sa­kė mo­kes­čių per­mo­kų grą­ži­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „RT Tax Lie­tu­va“ di­rek­to­rius Vai­das Pa­knys.

Mo­kes­čių spe­cia­lis­to tei­gi­mu, yra trys pa­grin­di­nės lai­ki­nai vyks­tan­čių­jų už­dar­biau­ti gru­pės. Pir­mo­ji - jau­ni žmo­nės, iš­vyks­tan­tys už­si­dirb­ti kon­kre­čiam pir­ki­niui, pa­vyz­džiui būs­tui ar au­to­mo­bi­liui. An­tro­ji – ne­no­rin­tie­ji il­gam ati­trūk­ti nuo sa­vo ar­ti­mų­jų, daž­nai - pa­li­kę Lie­tu­vo­je ma­ža­me­čius vai­kus. Li­ku­si da­lis – stu­den­tai, va­sa­ros se­zo­nu iš­vyks­tan­tys už­si­dirb­ti stu­di­joms ir pra­gy­ve­ni­mui Lie­tu­vo­je.

„Y­ra žmo­nių, ku­rie ke­le­tą me­tų kas­met pus­me­tį pra­lei­džia dirb­da­mi už­sie­ny­je, o li­ku­sią me­tų da­lį – na­mie su šei­ma. Bū­na, kad už­sie­ny­je nuo­lat dir­ba gi­mi­nės – tė­vai, bro­liai, se­se­rys. Gi­mi­nai­čiai kar­tais nu­vyks­ta pas juos il­giau pa­sis­ve­čiuo­ti ir tuo me­tu ten šiek tiek pa­dir­bė­ti“, - pa­sa­ko­jo V.Pa­knys.

Su­sig­rą­ži­na po 3 tūkst. li­tų

Už­sie­ny­je lai­ki­nai dir­bę gy­ven­to­jai ga­li su­sig­rą­žin­ti su­mo­kė­tus mo­kes­čius iš tų vals­ty­bių, su ku­rio­mis Lie­tu­va yra pa­si­ra­šiu­si dvi­gu­bų mo­kes­čių iš­ven­gi­mo su­tar­tis. Tai 49 vals­ty­bės, tarp ku­rių yra vi­sos ES ša­lys (iš­sky­rus Kip­rą), JAV, Bal­ta­ru­si­ja, Ukrai­na, Uz­be­kis­ta­nas ir ki­tos ša­lys.

Ta­čiau bend­ro­vės „RT Tax Lie­tu­va“ duo­me­ni­mis, apie 40 proc. lai­ki­nai sve­tur dir­bu­sių žmo­nių pi­ni­gus, ku­riuos ga­lė­tų su­sig­rą­žin­ti, pa­lie­ka už­sie­ny­je. Nors bend­ra ne­su­sig­rą­žin­tų mo­kes­čių apim­tis ma­žė­ja, ji vis dar iš­lie­ka di­de­lė – už 2010 me­tus ši su­ma sie­kė apie 20 mln. li­tų, už 2012-uo­sius – apie 16 mln. li­tų. Pra­ėju­sių me­tų duo­me­nų dar nė­ra.

Dau­giau­sia lie­tu­viai su­sig­rą­ži­na gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, ta­čiau kai ku­rio­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Olan­di­jo­je, ga­li­ma su­sig­rą­žin­ti lai­ku ne­gau­tas vai­kams skir­tas ir ki­tas so­cia­li­nes pa­šal­pas.

Ga­li­my­bė su­sig­rą­žin­ti per­mo­kė­tus mo­kes­čius, anot V.Pa­knio, la­bai pri­klau­so nuo už­dirb­tų pa­ja­mų su­mos. Ypač di­de­lė ti­ki­my­bės per­mo­kė­tus mo­kes­čius su­sig­rą­žin­ti se­zo­ni­niams dar­buo­to­jams ar dir­ban­tiems ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą. Mat kuo žmo­gus ma­žiau už­dir­bo, tuo di­des­nę mo­kes­čio per­mo­ką ga­li su­sig­rą­žin­ti.

„Svar­bus ro­dik­lis yra kon­kre­čio­je ša­ly­je tai­ko­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mas mi­ni­ma­lus dy­dis (NPD). Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je NPD sie­kia 8 tūkst. sva­rų, Vo­kie­ti­jo­je – apie 8,4 tūkst. eu­rų. Tad, pa­vyz­džiui, jei­gu lie­tu­vis šio­se ša­ly­se dir­bo tris mė­ne­sius ir už­dir­bo ma­žiau, pa­vyz­džiui, 6 tūkst. sva­rų ar eu­rų, jis tu­ri tei­sę su­sig­rą­žin­ti vi­sus su­mo­kė­tus mo­kes­čius. Ir prieš­in­gai, kuo už­dir­ba dau­giau, tuo ma­žiau per­mo­kų jis ga­li su­sig­rą­žin­ti“, - aiš­ki­no mo­kes­čių spe­cia­lis­tas.

Vi­du­ti­nės lie­tu­viams grą­ži­na­mos su­mos nė­ra di­de­lės. An­tai JK lai­ki­nai dir­bę lie­tu­viai vi­du­ti­niš­kai su­sig­rą­ži­na 2,5-3 tūkst. li­tų per­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio.

Ta­čiau pa­si­tai­ko, kad grą­žin­ti­na su­ma – ge­ro­kai di­des­nė. V.Pa­knys pri­si­mi­nė, kad ne­se­niai vie­ną lie­tu­vį iš­gąs­di­no raš­tas iš Olan­di­jos, ja­me bu­vo nu­ro­dy­ta 2,6 tūkst. eu­rų (apie 9 tūkst. li­tų) su­ma. „Vy­ras iš pra­džių pa­ma­nė, jog tiek yra sko­lin­gas ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių ar jam skir­ta bau­da, o pa­si­ro­dė, kad tai yra grą­žin­ti­na per­mo­kė­tų mo­kes­čių su­ma“, - šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vas. Olan­di­jo­je, pa­sak jo, per­nai įvy­ko ne­ma­ži mo­kes­čių pa­si­kei­ti­mai ir grą­žin­ti­nos mo­kes­čių per­mo­kos ge­ro­kai su­ma­žė­jo.

V.Pa­knys pa­žy­mi, kad pra­šy­mą su­grą­žin­ti per­mo­kė­tus mo­kes­čius svar­bu pa­teik­ti kuo grei­čiau, nes su­ėjus tam ti­kram ter­mi­nui šaukš­tai ga­li bū­ti po pie­tų. „Ne­sug­rą­žin­ta mo­kes­čių su­ma pra­ran­da­ma ne­grįž­ta­mai pra­ėjus grą­ži­ni­mo ter­mi­nui: JK ir Olan­di­jo­je jis sie­kia 5, Vo­kie­ti­jo­je ir Ai­ri­jo­je - 4 pa­sku­ti­nius mo­kes­ti­nius me­tus“, – sa­kė V.Pa­knys.

Dau­giau­sia pi­ni­gų grįž­ta iš tų ša­lių, ku­rio­se lie­tu­viai pa­sta­rai­siais me­tais la­biau­siai mė­go dirb­ti, ta­čiau lie­tu­vių ju­dė­ji­mo kryp­tys kei­čia­si. Dau­gė­ja lai­ki­nai dir­ban­čių as­me­nų Olan­di­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, o ma­žė­ja JK, ku­ri il­gą lai­ką bu­vo pa­grin­di­nė lie­tu­vių emig­ran­tų darb­da­vė. Lie­tu­vių vie­tą da­bar ten daž­nai uži­ma ru­mu­nai ir bul­ga­rai, ku­riems ne­se­niai at­si­vė­rė JK dar­bo rin­ka.

Bau­dos dėl pa­ja­mų deklaracijų

Svar­biau­sia, pa­sak V.Pa­knio, lai­ki­nai dir­bant už­sie­ny­je su­si­rink­ti vi­sus iš­duo­da­mus do­ku­men­tus apie už­dar­bį ir pa­ja­mas, ži­no­ti dar­buo­to­jui su­teik­tą iden­ti­fi­ka­ci­jos nu­me­rį. Tai ge­ro­kai pa­leng­vi­na ir pa­grei­ti­ną mo­kes­čių su­sig­rą­ži­ni­mą.

V.Pa­knys at­krei­pė dė­me­sį, kad dir­bu­siems už­sie­ny­je Lie­tu­vos pi­lie­čiams de­rė­tų pa­si­do­mė­ti, ar to­je ša­ly­je, ku­rio­je jie dir­bo, pri­va­lo­ma pa­teik­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją ir ar jos ne­pa­tei­kus lai­ku gre­sia bau­dos. Taip pat la­bai svar­bu dek­la­ra­ci­jas pa­teik­ti be klai­dų, kad ne­tek­tų su­lauk­ti ne­ma­lo­nios staig­me­nos iš už­sie­nio ša­lies mo­kes­čių ins­pek­ci­jos.

Mo­kes­čių spe­cia­lis­to tei­gi­mu, ga­vus laiš­ką iš už­sie­nio ša­lies mo­kes­čių ins­pek­ci­jos su ra­gi­ni­mu dek­la­ruo­ti pa­ja­mas, į jį rea­guo­ti rei­kė­tų kuo sku­biau. Ki­tu at­ve­ju ga­li bū­ti skir­ta bau­da bei dels­pi­ni­giai. Bau­dos už vė­la­vi­mą yra ski­ria­mos ir tuo at­ve­ju, jei mo­kes­čių mo­kė­ti ne­rei­kia, ar­ba jie jau su­mo­kė­ti.

Di­džiau­sios bau­dos, pa­sak V.Pa­knio, gre­sia lai­ki­nai dir­bu­siems JK kaip lais­vai sam­do­miems dar­buo­to­jams (self-emp­loyed) ir lai­ku ne­pa­tei­ku­siems pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jos. „Šios ka­te­go­ri­jos dar­buo­to­jai vi­si be iš­im­ties pri­va­lo pa­teik­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas, net ir to­kiu at­ve­ju, jei­gu mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je tik už­si­re­gis­tra­vo kaip lais­vai sam­do­mas dar­buo­to­jas, bet jo­kio dar­bo ne­dir­bo. Bau­dos yra ski­ria­mos pa­gal pa­vė­la­vi­mo truk­mę, taip pat pri­skai­čiuo­jant ir dels­pi­ni­gius“, - sa­kė mo­kes­čių spe­cia­lis­tas.

V.Pa­knys pri­si­me­na at­ve­jį, kai žmo­gus ga­vo laiš­ką iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos su ra­gi­ni­mu grą­žin­ti 65 tūkst. li­tų sko­lą. Ji su­si­kau­pė per 4 me­tus, su­dė­jus ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius, pri­skai­čiuo­tas bau­das bei dels­pi­ni­gius. „Žmo­gui te­ko su­da­ry­ti su­tar­tį su mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ir iš­mo­kė­ti sko­lą da­li­mis“, - pa­sa­ko­jo V.Pa­knys.

Kai pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jo­se pa­tei­kia­ma klai­din­ga in­for­ma­ci­ja ir su­sig­rą­ži­na­ma per daug mo­kes­čių, ga­li bū­ti pri­skai­čiuo­ja­ma sko­la už 5 pa­sku­ti­nius mo­kes­ti­nius me­tus. Iš­si­suk­ti nuo šios sko­los, pa­sak V.Pa­knio, šan­sų ma­žai: in­for­ma­ci­ja iš už­sie­nio ša­lies mo­kes­čių ins­pek­ci­jos bus per­duo­ta Lie­tu­vos mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad mo­kes­čių dek­la­ra­ci­jas pa­teik­ti ga­li­ma tiek gy­ve­nant už­sie­ny­je, tiek grį­žus į Lie­tu­vą. Vo­kie­ti­jo­je mo­kes­čių dek­la­ra­ci­ją už pra­ėju­sius mo­kes­ti­nius me­tus rei­kia pa­teik­ti iki ge­gu­žės 31 die­nos, Olan­di­jo­je - iki ba­lan­džio 1 die­nos. Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je mo­kes­ti­niai me­tai bai­gia­si ba­lan­džio 5 die­ną.

FAKTAI

2013 m. iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 38,8 tūkst. gy­ven­to­jų. Pa­ly­gin­ti su 2012 m., emig­ran­tų skai­čius su­ma­žė­jo 2,3 tūkst. (5,6 proc.).
2013 m. į Lie­tu­vą grį­žo 19 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių. Pa­ly­gin­ti su 2012 m., į Lie­tu­vą grį­žu­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­dau­gė­jo 1,6 tūkst. (9,3 proc.).
2013 m. tarp­tau­ti­nė mig­ra­ci­ja iš­li­ko ne­igia­ma – iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 16,8 tūkst. žmo­nių dau­giau, ne­gu im­ig­ra­vo (2012 m. – 21,3 tūkst.).
2013 m. 17,9 tūkst. (46,1 proc.) emig­ran­tų rin­ko­si Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, 3,3 tūkst. (8,5 proc.) – Ai­ri­ją, po 3 tūkst. (po 7,7 proc.) – Nor­ve­gi­ją ir Vo­kie­ti­ją.
2012 m. į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę emig­ra­vo 48,3 proc. vi­sų emig­ran­tų, į Ai­ri­ją – 8,6, Vo­kie­ti­ją – 7,9, Nor­ve­gi­ją – 7,7 pro­cen­to.
82,8 proc. emig­ran­tų prieš iš­vyk­da­mi iš ša­lies ne­dir­bo vie­nus me­tus ir il­giau (2012 m. – 75,4 proc.).

Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos departamentas

lzinios.lt 2014.04.02


Skaičiuoklė
Kiek galiu susigrąžinti?
RT Tax blogas
Dirbote užsienyje ar dar tik planuojate išvykti? Tikimės mūsų patarimai Jums padės
Skaityti daugiau..
Žiniasklaida apie mus
Sužinokite, ką apie mus rašo Lietuvos spauda ar rodo Lietuvos televizijos
Skaityti daugiau..
Apie mus
Sužinokite daugiau apie RT Tax. Mūsų trumpa istorija ir kodėl mus verta rinktis
Skaityti daugiau..


 
 
Susisiekite nauju adresu:

Ožeškienės g. 15
Kaunas, LT-44254
Tel.:+370-37-755-211
Fax.:+370-37-751176
Mob.tel.:+370-679-68858
info@mokesciugrazinimas.lt
www.mokesciugrazinimas.lt

 
Reikiamų dokumentų paketas

Parsisiųskite reikiamų dokumentų formas, kurias užpildę galėsite pradėti mokesčių gražinimą

Toliau